Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 00:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γ.Σ.

Μετόχων «ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΚΑΕ - 2012»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΚΑΕ -2012»

 

Αριθμός ΓΕΜΗ :122076107000

 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,τα Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΚΑΕ -2012» ,σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η  Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας, επί του ακινήτου της οδού Ασκληπιού αριθμός 5,στον Δήμο της  Ελευσίνας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

- Εκλογή  νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση ,πέντε (5) τουλάχιστον  ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση ,να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε ναν φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους η στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε  στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νομοί και του Καταστατικού  εταιρείας.

 

Ελευσίνα 22/11/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο