Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 00:00

ΓΕΜΗ 122076107000

ΓΕΜΗ 122076107000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 3

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΚΑΕ - 2012

 

ΓΕΜΗ 122076107000

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Νο. 3

 

Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΚΑΕ -2012» της 22ης   Νοεμβρίου 2013.

 

Στην  Ελευσίνα και επί της οδού Ασκληπιού 5 που είναι τα γραφεία της εταιρείας συνήλθε σήμερα 22η  Νοεμβρίου  2013, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 12:00 μ.μ. το Διοικητικού Συμβούλιο της εταιρείας, για την συζήτησιν των κατωτέρω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ον: Συγκρότηση του Διοικ. Συμβουλίου σε Σώμα

ΘΕΜΑ 2ον: ’Άσκηση  δικαιωμάτων του Διοικ. Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3ον .Σύγκληση Γενικής συνέλευσης

 

ΘΕΜΑ 1ον: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕ ΣΩΜΑ

  

Κατόπιν της   από 20 Νοεμβρίου 2013, νόμιμης  απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας   περί ορισμού προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου ,το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγον βάσει ψηφοφορίας τους:

 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίουτον Κον ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, γεννημένο στην Ελευσίνα την 23/09/1956 διεύθυνση ΘΕΙΡΩΝ 114-ΕΛΕΥΣΙΝΑ, με Α.Δ.Τ ΑΕ 547421, Α.Τ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, και  ΑΦΜ : 023005157  ΔΟΥ : ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ τον Κον ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ και ΤΗΣ ΜΑΥΡΑΣ, γεννημένο στην Αθήνα την  09/06/1936, διεύθυνση Β.ΛΑΣΚΟΥ 70-ΕΛΕΥΣΙΝΑ, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 052982, Τ.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,και ΑΦΜ : 009366966, ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

 

ΜΕΛΗ τους

 A) Μελέτη Φραγκουλίδη του Παναγιώτη και της Γεωργίας, γεννημένο στην Ελευσίνα Αττικής, την 17/02/1968, κάτοικο Ελευσίνας Αττικής, οδός Κουγιουμτζόγλου αριθμός 4, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 132870/02.01.2008  Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Ελευσίνας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 036995531 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

 Β) Κωνσταντίνο  Οικονομόπουλο του Χαραλάμπους και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Ελευσίνα Αττικής, την 08/02/1960, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 68Α, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ 203578/07-05-2003 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ελευσίνας, με Α.Φ.Μ. 028385323 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας  κ α ι

Γ) Παναγιώτη Ζαφείρη του Αθανασίου και της Μαρίας, Μηχανολόγο Μηχανικό, γεννημένο στην Ελευσίνα Αττικής, την 12/04/1961, κάτοικος Ελευσίνας Αττικής, οδός Ι. Αγάθου αριθμός 172, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ 057336/08-02-2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Ελευσίνας, με Α.Φ.Μ. 033862335 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.- 

 

Κατόπιν της ως άνω εκλογής το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα για την  μέχρι της  πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

                                  

Πρόεδρoς: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ .

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

 

Μέλη:

ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  του Παναγιώτη 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ 2ον: ΑΣΚΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διά την καλλίτερη διεξαγωγή των πράξεων διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας ,αναθέτει τις εξής αρμοδιότητες και χορηγεί τα ακόλουθα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στα μέλη του :

Αποφασίζει ομοφώνως και αναθέτει εις τον κ. Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου  κ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗ τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας, ήτοι να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Εις τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝIO  του  ΑΝΔΡΕΑ την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, θέτοντας την κάτω από την επωνυμία  της εταιρείας.

Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία έχουν και δύνανται αυτοί να ασκούν  περιλαμβάνονται ενδεικτικώς αναφερόμενα τα κατωτέρω:

      Α) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών,   ενώπιον Τραπεζών και παντός είδους ιδρυμάτων, ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και για κάθε τρίτον εν γένει, ενώπιον διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων εν γένει των δικαστηρίων της Ελλάδος παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και οιασδήποτε άλλης αρχής, έγερση αγωγών,  υποβολής μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, παραιτήσεως εκ τοιούτων αγωγών μηνύσεων και ένδικων μέσων, προσβολής εγγράφων των πελατών και κατάργηση δικών, διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξούσιων προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών.-
       Β) Εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού καθώς και της εν γένει Επιτροπές που συγκροτούνται κατ’ εξουσιοδότηση  της Γενικής Συνελεύσεως  και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ και να δεσμεύει με την ψήφο του. Επιπροσθέτως εντέλλεται και εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης αρμόδιας Αθλητικής Αρχής και Αθλητικού Δικαιοδοτικού Οργάνου(όπως του Αθλητικού Δικαστή και του ΑΣΕΑΔ) και να παρέχει εξουσιοδοτήσεις παραστάσεως ενώπιον αυτών σε τρίτους πληρεξούσιους Δικηγόρους .     

  Γ) Την διενέργεια συνήθων εισπράξεων από λογαριασμούς πελατών, έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή συναλλαγματικών γραμματίων εις διαταγή, έκδοση επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, ανοίγματα πιστώσεων εξωτερικού ή επιστολή προεμβασμάτων, διενέργεια διακανονισμού εισαγωγών εμπορευμάτων εκ του εξωτερικού παρ’ οιασδήπτε Τραπέζης και εκτελέσεων απασών των νομίμων διατυπώσεων και παραλαβής των εν λόγω εμπορευμάτων από τα αρμόδια Τελωνεία, αποθήκες ΟΛΠ και οινωδήποτε χώρων όπου ευρίσκονται αποθηκευμένα, πωλήσεις προϊόντων, απόκτηση ή εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων ανάληψη υποχρεώσεων συνάψεως διακανονισμού με οιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και οιουσδήποτε όρους, αναλήψεις χρημάτων και χρηματογραφών, ανταλλακτικών και οιωνδήποτε υλικών.-

      Δ) Καταγγελίας των μετά του προσωπικού της εταιρείας συμβάσεων μισθώσεων εργασίας και αναγγελίας των καταγγελιών εις τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.-

 

ΘΕΜΑ 3ον :  Ορισμός ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, όπως  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας,  για τον διορισμό  και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισθεί για της 27 Δεκεμβρίου 2013,ημερα Παρασκευή και ώρα 16.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας , επί του ακινήτου της οδού Ασκληπιού αριθμός 5,στον Δήμο της  Ελευσίνας και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στο οποίο αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΚΑΕ -2012»

Αριθμός ΓΕΜΗ :122076107000

 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,τα Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΚΑΕ -2012» ,σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας , επί του ακινήτου της οδού Ασκληπιού αριθμός 5,στον Δήμο της  Ελευσίνας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

- Εκλογή  νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση ,πέντε (5) τουλάχιστον  ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση ,να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε ναν φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους η στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε  στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νομοί και του Καταστατικού  εταιρείας.

 

Ελευσίνα 22/11/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να φροντίσει για την δημοσίευση της πρόσκλησης των Μετόχων  την κρίση του, στις προβλεπόμενες από τον νόμο εφημερίδες και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

 

Αφού δεν υπάρχει  άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.-

 

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Τα μέλη

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ